* آمار صادرات کارخانجات سیمان در مردادماه  1393   :   لینک
* آمار صادرات کارخانجات سیمان در خردادماه  1393   :   لینک
* آمار صادرات کارخانجات سیمان در اردیبهشت ماه  1393   :   لینک
* آمار صادرات کارخانجات سیمان در فروردین ماه  1393   :   لینک
* آمار صادرات کارخانجات سیمان در  12 ماهه سال  1392   :   لینک
* آمار صادرات کارخانجات سیمان در خردادماه   1392   :   لینک
* آمار صادرات کارخانجات سیمان در اردیبهشت ماه   1392   :   لینک
* آمار صادرات کارخانجات سیمان در فروردین ماه   1392   :   لینک
* آمار صادرات کارخانجات سیمان در  12 ماهه سال   1391   :   لینک
* آمار صادرات کارخانجات سیمان در  11 ماهه سال   1391   :   لینک
* آمار صادرات کارخانجات سیمان در  10 ماهه سال   1391   :   لینک
* آمار صادرات کارخانجات سیمان در  9 ماهه سال   1391   :     لینک
* آمار صادرات کارخانجات سیمان در  7 ماهه سال   1391   :     لینک
* آمار صادرات کارخانجات سیمان در  12 ماهه سال  1390   :   لینک
* آمار صنعت سیمان سیمان  1377 - 1387    :   لینک