فرایند تولید سیمان  و تکنولوژی آن   ،    ماهنامه فن آوری سیمان       دانلود
سیمان    ،   ترجمه دکتر علی اکبر رمضانپور  و  مهندس نگین اعرابی      قسمت اول    قسمت دوم     قسمت سوم
تصویر تولید سیمان   ،   ماهنامه فن آوری سیمان            دانلود
ظرفیت سنجی کارخانه سیمان   ،   مهندس حسین چهرگانی         دانلود
اطلاعات ميكروسكوپی فازهای سيمان در پخت كلينكر  ،   ماهنامه فن آوری سیمان       دانلود
روابط مهم مورد نیاز صنعت سیمان  ،   ماهنامه فن آوری سیمان     دانلود
سختی مواد  ،      ماهنامه فن آوری سیمان             دانلود
معرفی کوره  ،         مهندس عباس آهنگران            دانلود
کولرهای کلینکر  ،     مهندس عباس آهنگران            دانلود
پیش گرمکن ها   ،    مهندس عباس آهنگران            دانلود
آسیابهای غلطکی ،  مهندس عباس آهنگران             دانلود
آسیابهای گلوله ای ،  مهندس عباس آهنگران            دانلود