اعضاء تحریریه عالی نشریه ماهنامه فن‌آوری سیمان
 گروه عالی  تحریریه این نشریه به شرح زیر می‌باشد :   
           مهندس محمود حاجی شریف،
                      کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
          مهندس منوچهر رئیسی،
                      کارشناس مهندسی معدن ، مدیرعامل شرکت سیمان ایلام
           مهندس سید عطاء ا... سیدان،
                      کارشناس مهندسی شیمی، قائم مقام مدیر عامل شرکت سیمان تهران   
           دکتر محمد علی شفیعا،
                      دکتری مهندسی صنایع، استاد دانشگاه علم وصنعت ایران
           مهندس جلال صفار زاده،
                      کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دبیر سابق انجمن صنفی سیمان ، پیش‌کسوت صنعت سیمان 
           مهندس عباس صفاکیش،
                       مدیر کل سابق صنایع معدنی وزارت صنایع ، عضو هیئت مدیره سیمان سپاهان 
           دکتر عباس طائب،
                       دکتری مهندسی شیمی، استاد دانشگاه علم وصنعت ایران      
           دکتر فتح ا... مضطر زاده،
                       دکتری مهندسی برق، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
            مهندس حسین چهرگانی،
 
                      کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ، مدیرمسئول نشریه ، معاون فنی مجتمع کارخانجات سیمان تهران 
            مهندس حسین افشار باقری،
                        کارشناسی مهندسی برق، سردبیر نشریه، مدیر انرژی شرکت سیمان تهران


جلسات  گروه عالی تحریریه   :   1 - 2 - 3 - 4
اعضاء تحریریه اجرایی نشریه ماهنامه فن‌آوری سیمان
 از سال 1390 گروه تحریریه اجرایی به منظور پیگیری فعالیتهای تحقیقاتی و مشارکت فعال در تدوین مطالب و موضوعات مورد نیاز

صنعت سیمان با اعضای زیر تشکیل گردید :
 
       مهندس فریدون رحمانی ،
                   کارشناسی مهندسی شیمی ، مدیر کارخانه سیمان قشم  
       مهندس محسن یعقوبی ،
                   کارشناسی ارشد مهندسی فراوری مواد معدنی ، مدیر تولید کارخانه سیمان قشم 
        مهندس سجاد چهرگانی،
 
                  کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی (دانشجوی دکتری نانوتکنولوژی) 
                    مهندس فهیمه موذن،
                   کارشناسی ارشد محیط زیست، ماهنامه فن‌آوری سیمان
                    مهندس علیرضا نشاطی،
                   کارشناسی مهندسی شیمی، رئیس مکانیک واحد 4000 تنی سیمان تهران
        دکتر افشین پاک ،
                   دکتری مهندسی شیمی ، هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران