اصول نگارش  مقالات علمی  ؛ دکتر عباس طائب   :    لینک
 
75
 
74

73
 
78
 
77
 
76
 
81
 
80

79 
 
84
 
83
 
82
 
87
 
86
 
85
 
90
 
89
 
88
 
93
 
92
 
91
 
96
 
95
 
94
 
آرشیو نشریه  :  صفحه  2  ،  صفحه  3  ،  صفحه  4